•  

Kalendár zvozu odpadu

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 20)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
22/29/012/74 Záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec. Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
22/29/010/84 Záväzok organizátora realizovať činnosť prostredníctvom osôb nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi, ktorých účasť zabezpečí úrad. Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
03/2023O Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu hnuteľné veci uvedené v čl. I. kúpnej zmluvy Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Ondrej Kubaliak
349 €
02/2023O Banka týmto potvrdzuje ,že úver poskytnutý vo výške 11 720,00 EUR bol spolu s úrokmi a poplatkami v celom rozsahu splatený Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
11 720 €
01/2023O Banka týmto potvrdzuje ,že úver poskytnutý vo výške 17 500,00 EUR bol spolu s úrokmi a poplatkami v celom rozsahu splatený Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
17 500 €
532022 DEA AUDIT sa zaväzuje pre Klienta zabezpečiť v zmysle tejto zmluvy audítorské služby Odb.: Obec Ozdín
Dod.: D.E.A. AUDIT s.r.o.
600 €
11/2022O Predávajúci a kupujúci sa dohodli na zrušení dojednania o práve spätnej kúpy v čl. III kúpnej zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť oproti podpisu tejto dohody zmluvnú pokutu. Odb.: Lukáš Sojka
Dod.: Obec Ozdín
3 000 €
ZM_SEP-IMRK2-2022-005221 Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu. Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
111 866.68 €
10/2022O Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb Odb.: Obec Ozdín
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
523.14 €
09/2022O Darca týmto bezplatne prevádza obdarovanému vlastníctvo hnuteľných vecí vo vlastníctve SR v správe MINV SR - protipovodňový vozík. Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
08/2022O Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Odb.: Ing. Ľubomír Vaňo
Dod.: Obec Ozdín
51 915.50 €
07/2022O Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať výstavbu vodovodu, rsp. Prvej vetvy vodovodu, výtokového stojanu a prípojok v zmysle svojej ponuky a priloženej PD Odb.: Obec Ozdín
Dod.: JM - AGRO STAVBY, s.r.o.
117 997.39 €
06/2022O Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0 €
05/2022O Zriadenie grantového účtu pre obec Ozdín Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
04/2022O Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť kompletnú dokumentáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ozdín na roky 2023 – 2029 za podmienok dojednaných v tejto zmluve Odb.: Obec Ozdín
Dod.: "Pre rozvoj"
1 490 €
03/2022O Činnosť poskytovateľa služby podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov Odb.: Obec Ozdín
Dod.: SLOBODA ZVIERAT,regionálne centrum
36 €
02/2022O Záväzok dodávateľa dodávať odberateľovi elektrinu Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Stredoslovenská energetika, a. s.
0 €
1422 526 Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre DHZO. Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
1 400 €
357/2022/ODDDO Záväzok Poskytovateľa poskytnúť Žiadateľovi finančnú dotáciu na rok 2022 na základe VZN vo výške a podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
810 €
01/2022 O Realizácia stavby ,, Miestne komunikácie Ozdín " Odb.: Obec Ozdín
Dod.: SB team s.r.o.
59 992.66 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Štvrtok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok: 07:00 - 11:00 12:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár