•  

Kalendár zvozu odpadu

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 39)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
23/29/054/1448 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
600.60 €
14/2023O Poistenie majetku a zodp. ako potvrdenie o uzavr. pz uzavretej dňa 1.8.2023 podľa návrhu č. 5509000130 Odb.: Obec Ozdín
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
294.89 €
13/2023O Poistenie majetku a zodp. Odb.: Obec Ozdín
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
294.89 €
12/2023O Predmetom Zmluvy je zriadenie a poskytovanie služieb elektronického bankovníctva Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
N20200127009 Článok 14., odsek 14.2., Zmluvy sa mení Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0 €
11/2023O Predmetom dohody je bezplatné vypožičanie komunikačného zariadenia vrátane príslušenstva a dokumentácie Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Ma-NET Team s.r.o.
49 €
10/2023O Predmetom zmluvy je využívanie služieb Prevádzkovateľa, za účelom prístupu Užívateľa k poskytovaným službám dojednaných v čl. II tabuľka 1 tejto zmluvy. Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Ma-NET Team s.r.o.
15.90 €
09/2023O Touto zmluvou o výpožičke prenecháva požičiavateľ Obec Ozdín, vypožičiavateľovi Jánovi Bobrovi – Pekáreň Hriňová, na dočasné bezplatné užívanie časť nehnuteľností Odb.: Ján Bobro Pekáreň Hriňová
Dod.: Obec Ozdín
0 €
08/2023O Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať výstavbu vodovodu, rsp. Prvej vetvy vodovodu, výtokového stojanu a prípojok v zmysle svojej ponuky Odb.: Obec Ozdín
Dod.: JM - AGRO STAVBY, s.r.o.
117 997.39 €
016/2023 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kolektívneho členstva v občianskom združení DPO SR. Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
27.50 €
07/2023O Poistné sa vzťahuje na nahlásených uchádzačov o zamestnanie ako osoby zúčastňujúce sa nižšie uvedeného projektu alebo programu Odb.: Obec Ozdín
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
76 €
06/2023O DEUS prenecháva do vlastníctva a Používateľ nadobúda do svojho vlastníctva výpočtovú techniku Odb.: Obec Ozdín
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
100 €
23/29/054/369 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní podmienok vykonávania aktivačnej činnosti a o poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
572 €
1423 553 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 1 400,00 EUR a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre DHZ obce Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
1 400 €
23/29/054/214 Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní fin. príspevkov na podporu mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru znevýhodneného UoZ Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
3 969.28 €
05/2023O Kupujúca kupuje v podiele 1/1 nehnuteľnosti v KÚ Bystrička Odb.: Svetlana Kratochvílová
Dod.: Obec Ozdín
202 €
04/2023O Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb a to Zmluvy o výkone skládkovania odpadu na skládke odpadov a o zbere separovaného odpadu Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár
0 €
3/2023-231 Predmetom zmluvy je poskytnutie odborných služieb súvisiacich so zabezpečením odborného hospodárenia v lesoch Odb.: Obec Ozdín
Dod.: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
10.12 €
O 13/23 Objednávateľ si touto zmluvou objednáva u Prevádzkovateľa poskytovanie služieb na zber, odvoz odpadu, zhodnocovanie odpadu a skládkovanie odpadu. Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár
0 €
22/29/012/74 Záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec. Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Štvrtok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok: 07:00 - 11:00 12:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár