•  

Kalendár zvozu odpadu

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 46)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
18/2023O NATUR-PACK a Obec týmto uzatvárajú medzi sebou zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci. Odb.: Obec Ozdín
Dod.: NATUR-PACK
0 €
17/2023O Predmetom tejto dohody je spoluvlastníci sa dohodli zrušiť a vyporiadať svoje podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Obec Ozdín
405 €
16/2023O Mení sa článok III.predmetnej zmluvy o predaji nehnuteľnosti Odb.: Ing. Ľubomír Vaňo
Dod.: Obec Ozdín
51 915.50 €
23/29/010/44 Predmetom dohody je najmä aplikácia paragrafu 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
N20231011034 IMPLEA Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá aktivita terénna sociálna práca Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0 €
92606217 Predmetom tejto zmluvy medzi účastníkom pod bodom 1 ako odberateľ a účastníkom uvedeným pod bodom 3 ako dodávateľom je uzavretá zmluva č.221020131 na odber vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
0 €
15/2023O Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Odb.: Obec Ozdín
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
66.50 €
23/29/054/1448 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
600.60 €
14/2023O Poistenie majetku a zodp. ako potvrdenie o uzavr. pz uzavretej dňa 1.8.2023 podľa návrhu č. 5509000130 Odb.: Obec Ozdín
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
294.89 €
13/2023O Poistenie majetku a zodp. Odb.: Obec Ozdín
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
294.89 €
12/2023O Predmetom Zmluvy je zriadenie a poskytovanie služieb elektronického bankovníctva Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
N20200127009 Článok 14., odsek 14.2., Zmluvy sa mení Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0 €
11/2023O Predmetom dohody je bezplatné vypožičanie komunikačného zariadenia vrátane príslušenstva a dokumentácie Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Ma-NET Team s.r.o.
49 €
10/2023O Predmetom zmluvy je využívanie služieb Prevádzkovateľa, za účelom prístupu Užívateľa k poskytovaným službám dojednaných v čl. II tabuľka 1 tejto zmluvy. Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Ma-NET Team s.r.o.
15.90 €
09/2023O Touto zmluvou o výpožičke prenecháva požičiavateľ Obec Ozdín, vypožičiavateľovi Jánovi Bobrovi – Pekáreň Hriňová, na dočasné bezplatné užívanie časť nehnuteľností Odb.: Ján Bobro Pekáreň Hriňová
Dod.: Obec Ozdín
0 €
08/2023O Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať výstavbu vodovodu, rsp. Prvej vetvy vodovodu, výtokového stojanu a prípojok v zmysle svojej ponuky Odb.: Obec Ozdín
Dod.: JM - AGRO STAVBY, s.r.o.
117 997.39 €
016/2023 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kolektívneho členstva v občianskom združení DPO SR. Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
27.50 €
07/2023O Poistné sa vzťahuje na nahlásených uchádzačov o zamestnanie ako osoby zúčastňujúce sa nižšie uvedeného projektu alebo programu Odb.: Obec Ozdín
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
76 €
06/2023O DEUS prenecháva do vlastníctva a Používateľ nadobúda do svojho vlastníctva výpočtovú techniku Odb.: Obec Ozdín
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
100 €
23/29/054/369 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní podmienok vykonávania aktivačnej činnosti a o poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
572 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Štvrtok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok: 07:00 - 11:00 12:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár