•  

Kalendár zvozu odpadu

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 57)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
04/2024O Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie žiakov na kalendárny rok 2024 Odb.: Základná škola Málinec
Dod.: Obec Ozdín
180 €
24/29/054/30 Dodatok č.1 Dohoda sa mení nasledovne: Z dôvodu zníženia počtu UoZ vykonávajúcich aktivačnú činnosť, zmeny rozsahu hodín, zmeny dohodnutej sumy Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
1 017.36 €
D01_SEP-IMRK2-2022-005221 CEZ ÚV SR: 446/2024 Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005221, názov projektu: Ozdín MRK, kód projektu v ITMS2014+: 312061CAK5 Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
117 754.40 €
03/2024O Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Odb.: Obec Ozdín
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
99.75 €
02/2024O Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu telekomunikačné zariadenie Odb.: Obec Ozdín
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o.
11.50 €
1424 535 Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre DHZO. Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
1 400 €
24/29/054/30 Predmetom tejto dohody je zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
1 186.92 €
01/2024O Predmetom tohto dodatku je: dodávateľ sa stáva platiteľom „ DPH “, suma za poskytované služby v zmysle zmluvy sa upravuje o ekonomicky oprávniteľné náklady Odb.: Obec Ozdín
Dod.: Ing. Milan Hric
54 €
21/2024 Predmetom nájomnej zmluvy je prenájom nehnuteľností – pozemkov prenajímateľom nájomcovi na poľnohospodárske účely s oprávnenosťou brať z nich úžitky Odb.: Poľnospol Nadok s.r.o.
Dod.: Obec Ozdín
522.09 €
18/2023O/1 Predmetom tohto dodatku, zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 1 Popis systému triedeného zberu v obci sa mení a nahrádza doterajšie znenie a jej nové znenie tvorí súčasť tohto Dodatku Odb.: Obec Ozdín
Dod.: NATUR-PACK
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 11:00 12:00 - 15:00
Štvrtok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok: 07:00 - 11:00 12:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár